ESSENES JEWISH AND REAL

בס"ד This is a blog for Jews who feel a sense of deep identification with HaYachad (Dead Sea Sect). This group is for Jews who feel nostalgia and longing for a Judaism that was, and a profound yearning for it to be again. Our way leads to the Self-realization and, on an even more deeply satisfying level, the Mutual-Realization of Mashi'ach. That is what differentiates us from HaPrushim. NO MATERIAL HERE IS TO BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION. DoreenDotan@gmail.com

My Photo
Name:
Location: Tzfat, Israel

Monday, April 26, 2004

ב"ה

ביאת המשיח

כידוע, כת ים המלח היו בני צדוק דתיים ודבקים ב ה' יתברך מאד.

לצערי, הרבנים לא מלמדים שהיו בני צדוק שהיו כל כך דתיים ודבקים. הם
מעדיפים לשים דגש על אלה שפרקו עול התורה.

לא הרבה יודעים כי מאז ימי שלמה המלך הזכות להיות הכהן הגדול היתה רק
לבני צדוק. מעולם לא היתה זכות לחשמונאים להיות כהנים גדולים.

אני שמה לפניכם, אחי ואחותי היקרים, את הדברים אשר יש ללמוד ממגילות ים
המלך - בהן המסורת האמיתית של העם יהודי.

רק אם הבית השלישית ייבנה לפי ההוראות וההלכות של בני צדוק הוא יהיה טהור
ואיתן והעבודה בו תתקבל.

שה' ישתבח שמו ישים בלבכם להבין ולדעת כי אלה דברי האמת.

עלינו להודות לאבותינו בני צדוק, זכרון צדיקים יגן עלינו, ששמרו את
המסורת והעבירה אותה לידינו.

הידעתם כי ביום 29/11/48, אותו יום האום החליט לחלק את "פלסטינה" אליעזר ליפא סוקניק, אביו של יגאל ידין קנה את שתי המגילות הראשונות?

אחי ואחותי היקרים, כל המדינה כולה קימת כדי שנמצא ונלמד את המגילות הללו

ביאת המשיח

הכהן הגדול נכנס לקדש הקדשים = 2411 = 413 = ביאת

השמחה + עלץ כל בית ישראל = 358+2003 = 358+5 = 363 = המשיח = השמחה
בבשרך


הבית השלישי ייבנה