ESSENES JEWISH AND REAL

בס"ד This is a blog for Jews who feel a sense of deep identification with HaYachad (Dead Sea Sect). This group is for Jews who feel nostalgia and longing for a Judaism that was, and a profound yearning for it to be again. Our way leads to the Self-realization and, on an even more deeply satisfying level, the Mutual-Realization of Mashi'ach. That is what differentiates us from HaPrushim. NO MATERIAL HERE IS TO BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION. DoreenDotan@gmail.com

My Photo
Name:
Location: Tzfat, Israel

Sunday, April 11, 2004

ב"ה

ישוע במגלות ים המלח
מאת: דורין דותן


בס"ד

ישוע במגלות ים המלח

נוכל ללמוד רבות אודות המלה / השם ישוע ממגלות ים המלח. נראה מאין קבלה הנצרות כמה תפיסות יסודיות, ומדוע השם/המלה `ישוע` נחשב כה משמעותי בעיני הנוצרים. נבחן בקצרה את המלה/השם והתפיסה לאור ההבנה היהודית ונחזיר את הדגשת התפיסה המשיחית למקום היאה לה: כלל ישראל. בזאת נבהיר כמה עוותים נוצריים ונתרום, בע"ה, עוד מאמץ לקבורת הרעיון לפיו כת ים המלח היו שלב מוקדם של הנצרות או היו עשויים להסכים עם הנוצרים. לדאבוננו הרב פרשנים-מתימרים נוצרים השתלטו על המגלות ובמשך שנים רבות הם לא הניחו לחוקרים ישראלים להגיע אליהן. בתקופה ההיא הם הפיצו את השערתם הגורסת כי כת ים המלח היו, ח"ו, נוצרים או קדם-נוצרים. עכשו שומה עלינו לתקן את הנזק שהם גרמו לתדמית הצבורית של מגלות ים המלח בעיני הקהלה היהודית בזריעת חצאי-אמתות ובעריכת "מחקר" על פי המתכונת הנוצרית, שלא התחשב באהבת ישראל אותה נטע הקב"ה בלב כל יהודי אמתי כלפי כל יהודי.

הסתכלות בחלופים של מלים ושמות מאפשרת לנו נצול חסכוני של מלים בבהירות מרבית. הבה נתבונן, אפוא, בכמה ערכים תחליפיים לערך `ישוע`, השוה ל386-:

ישוע = 386 = ממוש = ספר כל המספרים = 1385 = 386 = אשר לקח לעילום = ענני הויה ענני = הגידו משיח = משיח יחוד = כח משיה = לבו שמח = שלנו = לשונ = ימשלו = מהמקרא = מספרו = כפר לנו = יכפר בעד = שמי אלה = שדי + הויה + אל + יה = אשר נצח לעולם = מצטרפים להויה מכל דור = שיכפר על העם = יסוד ירושלים בנויה מלאה = העושה = ישכנו = עלץ שכינה =
ושמחו כל בית ישראל חג הפשוטים = ושמחו כל בית ישראל חג השופטים =
ושמחו כל בית ישראל יחד = ונתגשם כל בית ישראל יחד = 2384 = 386

מן החלופים שראינו עולות ומתגלות, כמסתבר, ארבע תפיסות ברורות הנוגעות למלה / שם ישוע:

א) יש, אמנם, קדושה במלה / שם `ישוע`
ב) קים קשר בין המלה / שם ישוע לבין `כפרה`
ג) קים קשר בין המלה / שם ישוע לתפיסת `משיח`

עד כאן, בשלש הנקודות הראשונות, הנוצרים צודקים. עם זאת, בחינת הנקודה הרביעית המתגלה לנו מראה את ההבנה השגויה ואת העוות של הנוצרים:

ד) `ישוע` היא תפיסה של א-להות וכפרה על כלל ישראל. היא מתקשרת גם אל השמחה של כלל ישראל.

הנוצרים מעדיפים את המשמעויות הפנימיות של המלה / שם `ישוע`, המתאימות לצרכיהם, והם מתעלמים לחלוטין מתלות משמעויות אלה בהיותן כלל-ישראליות. אם אין קשר בין שלש הנקודות הראשונות לעם ישראל הן נעדרות משמעות. הגויים, בחוסר יכולתם לראות כי קדושת א-להי ישראל שוכנת בתוך עם ישראל ובקרבנו, נותרו בתפיסה בלתי-הקשרית, מעוקרת ובעיקר חסרת משמעות של ישוע; אז היה עליהם `ליפות` תפיסה זאת ברעיונות נכריים-אליליים כדי לעשות את משיחיותו של ישוע לשמושית.

דורין דותן, צפת